جم

جم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه سادات کزازی
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
حديث
نادیا شاکری مهدی پور
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 4730
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
سارا بهزادی
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
فاطمه نوری صفت
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 4577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حديث
امیر حسین مرگن ب
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي