بوشهر

بوشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


آتنا یوسف زاده الاشلو
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
ریحانه زارعی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
زینب فریدونی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
هنرستان ريحانه
مهدیه کشاورز
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
حديث
پردیس غریبی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
حديث
عسل خواجه
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
الینا رنگ رز
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
زهرا پور علی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
حديث
زهرا تاج دینی مهر
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
پانته آ دانش طلب
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
آی لار ظهرابی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حديث
عسل دهقانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حديث
فاطمه زهرا باقر پور برازجانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حديث
ملیکا کاظمی اقدم
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
کیمیا طالبی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حديث
محیا هدایت جو
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حديث
حدیث امیراحمدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حديث
فاطمه حلاجیان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
زهرا علی پور
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
هستی راستیان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
حديث
فاطمه کشاورزی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
نیکا اسکندری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حديث
سارا آذرباد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حديث
هانیه آزادیان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
هنرستان ريحانه
مهرسا شاکر
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
هانیه دهقانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
نیایش سادات شجاعی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
حديث