سيب سوران و مهرستان

سيب سوران و مهرستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیر کلکلی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
شهید مطهری
زهرا رضازهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
ریحانه واعظی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
حمیدرضا حسینی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
شهید مطهری
سید فرزاد حسینی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمسعود حسینی نژاد
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
مرتضی هونکزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
شهید مطهری
معظمه پارسه
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
حفصه جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
حضرت مریم
مرضیه جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
حضرت مریم
مریم پارسه
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
حضرت مریم
فائزه ملازهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
حضرت مریم
طیبه حسین زایی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
زهرا دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
حضرت مریم
حسنیه جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
حضرت مریم
امیرمحمد کلکلی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 3879
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
علیرضا حسین زائی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
مهسا دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
فاطمه گوری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4260
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
رخسانا جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
حضرت مریم
آرزو اربابی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
محمد سعید پیام
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
محمد پرکی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
محمد حسین کلکلی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
شهید مطهری
فاطمه حسینی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
دانیال پرکی کلوکانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4376
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
هادی جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
زهرا چاکری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
زینب دهانی گنکی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
مرضیه جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت مریم
مبینه جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت مریم
حبیبه بی جارزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت مریم
میلاد گوری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4353
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
فائزه پسکوهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4258
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
طیبه غفاری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
محدثه قلندرزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
احمدرضا اربابی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
سعید درازهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 3988
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
بهنوش هیبت زهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
نازنین جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سینا پورمند
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
سلمه سورزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت مریم
مسعود حسین زائی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4115
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
جواد سپاهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
میلاد دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
میثم ملازاده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4364
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
سعید حسین زائی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
زکریا دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
فاطمه جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
محمد هیبت زهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
عمران ملازهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4169
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
علی چاکری سیب
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
سعید بهشتی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4009
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
مائده حسینی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
فاطمه سپاهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4323
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
حمید سرورانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
جاوید حسین زائی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
علی صابری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
محمدرضا اربابی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
مهسا دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت مریم
مهران یوسف زهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4267
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
متین یعقوبی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
فاطمه رضازائی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت مریم
عبدالعزیز دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
سمیرا محمودزهی فرد
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4174
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
عاطفه خوشبخت
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4074
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
صفیه خوشبخت
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 3827
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
آسیه خوشبخت
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 3804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
مرتضی جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
کیمیا روشن
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
سمیرا باهورزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت مریم
عبدالواحد دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4398
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
حامد هیبت زهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
عبدالله هونکزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4279
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
مرتضی اربابی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4151
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مهرستان - نام آوران
منصور پیام
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
علی جهاندیده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
محمد پورمند
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
زهرا پرکی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 3883
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
الهام حسینی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
عرفان آلبا
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
رضوانه رضازهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت مریم
ماریه سالاری مقدم
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4411
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
فرزاد شنبه زهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4622
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت علی اکبر (ع)
مریم گوری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان
عبدالله پرکی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4186
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
فرزاد راهی زهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4430
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
مجیب الرحمن رئیسی زاده
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
امیرعلی دهواری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
فرامرز پرکی کوشانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
ابوذر امیریان
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
عبدالله درازهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4031
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
احمد دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍نمونه پیامبراعظم
زهرا گوری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
مهرستان -فرزانگان