زابل

زابل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


کیمیا محمدقاسمی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
حدیثه راه برکیخا
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا عنایتی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی
شبنم شیرازی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه ازبک زایی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه عابدی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا ملاشاهی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان