قم

قم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نرگس بهمنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :113
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
مهراد محرری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدصدرا یگانه فعال
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
شهیدقدوسی
سعیده سادات هاشمی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
مهديه
محمدرضا اسماعیلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدامین غلامی علم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
علی احمدی اسفیدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
شهیدشهریاری
امیرمحمد فتاح
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4693
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
امام صادق
محدثه سجادی طلب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان2
هانیه شهبازی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان2
رضا رفیعی محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدحسین فهیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
امام صادق
عرفان رضایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
امام صادق
نیما بهاری فرد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
سیدمحمد زمردیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
شیخ صدوق
نازنین زهرا قدیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدرضا الهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهیدقدوسی
سیدمصطفی آل ایوب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدرضا گلستانه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
امام صادق
پوریا بهرامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمد منوچهری منش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
امام صادق
محمدمعین حقیقت خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهیدقدوسی
نرگس نیک خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
حضرت معصومه
علیرضا جواهریان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
محمدصادق رحیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهیدشهریاری
فاطمه رفیعی محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدحسین صفائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
امام صادق
مهسا شکوهیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان2
مهدی حشمتی بصیر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهیدشهریاری
امیرسبحان صفائی حائری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
زهرا ملکی جهان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان2
پریناز کوچه باغی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان2
سبحان ارشادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدقدوسی
امید حقیقت خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدشهریاری
مجتبی خیرالهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدقدوسی
هانا عبدالمجیدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت معصومه
ریحانه وفایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
امیرحسین حسن پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدرضا کاسب سعادتمند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
سیدابراهیم سیدزاده قمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
سیدامیرحسین کاظم زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ صدوق
زهرا باقری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
مهتاب مطلبی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
محمدامین باقریان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
متین چهرقانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدقدوسی
سینا محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدقدوسی
کیارش بهمن
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
محمدفرید طاوسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدمهدی خانچرلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدشهریاری
فاطمه زندی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت معصومه
کوثر برکت رضائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مهديه
محمدعلی افراسیابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
محمدصدرا موحد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدشهریاری
محمد عبدالحسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدقدوسی
علی امینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدقدوسی
مهدیه حیدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا بهنام مهر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
محمدامین گل وردی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
امیرعباس امراله
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
ریحانه فرهنگ
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا قاسمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
محمدامین نعیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدشهریاری
محمدصدرا فقیهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
متین بیدائی آرانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدقدوسی
مهدی قلی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدقدوسی
ریحانه اسماعیلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه زارعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مهديه
پارسا سعیدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
سیدامیررضا موسی زاده برقعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدقدوسی
فاطمه ابراهیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت معصومه
محمدرضا نوروزی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
مانی ملکی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدحسین رفیعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدصالح جعفری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
فاطمه نصرالهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت معصومه
آرمان اقلیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهیدقدوسی
سیدمحمدفواد موسوی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
سیدعلی لاجوردی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدرضا عطار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهیدشهریاری
سپیده رمضانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان2