خدابنده

خدابنده - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


صبا کرمی زرندی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اکبری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
فرزانگان
حسین مرادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
علی رضا مغانلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
محمد سالار سعیدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
بهزاد میرزایی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
رضا خداکرمی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
محمد امین بهبودی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
محمد مهدی حیدری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل حسنی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
عرفان مرادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
کوثر اسلامی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مریم احمدی قیداری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس محمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه میرزائی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
سیده آزیتا موسوی واسعی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه محمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه مرادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی حاجیلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده