ابهر

ابهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


پویا گل محمدی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
شهید بهشتی
آرش محمدحسینی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی
پویا کریمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی کریمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی بختیاری اسحق
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد حاجی خانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدرضا رسولی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی