زنجان

زنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زینب علوی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :102
نمونه دولتي
شهدا
امیررضا ملک امیری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
بهشتی2
نوید کیانپور
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
ملینا صفری زنجانی مقدم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان2
رویا امانلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
فرزانگان1
مریم ژاله فر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
فرزانگان1
حمیدرضا اسلامی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
شهید بهشتی1
پرنیان حقیقت پور
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
فرزانگان2
کوشا مهراسبی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
بهشتی2
شادی محمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان2
آیلین بابائی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان2
آرش اسکندری فرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
صنم دوستی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان2
نیوشا شوق جنانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
کوثر
ریحانه میری سیاهی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
کوثر
هستی شامی فرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان2
نگین شاهمرادی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
کوثر
آیناز محمودی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
شهدا
سمیه زارعی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
شهدا
کیمیا قندی زنجانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان1
ثنا حسنلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان2
سما حسنلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان2
عرفان اسماعیلی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی1
امیرحسین نوری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بهشتی2
متین عباسی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بهشتی2
محمدمعین ایمانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بهشتی2
محمدرضا یگانه نیا
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بهشتی2
شیوا صدری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان2
ثنا نوروزی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا علی رضایی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان2
احسان نصیری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بهشتی2
محمدپارسا ندرلوی راد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی1
رضا سرائی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بهشتی2
آیلا بابائی قزوینی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6604
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
مهشاد فهیمی راد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
مهسا خلفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدمعین میرزائی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
احسان سهرابی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی1
مهدی یار صلاحی مقدم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بهشتی2
زهرا همت جو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
ملیکا اسدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
صدرا مقیمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بهشتی2
بردیا شریفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی1
علی بابائی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بهشتی2
آیسا نوروزی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
سیده سماء خلیلی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
مهنا ملکی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
کوثر
احسان نوری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
سینا حدیدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
روزبه
امیرحسین حیدری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
روزبه
مهدیس کریمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهدا
محمدرضا رستم خانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
بهشتی2
امیرحسین اسماعیلی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی1
مائده سقطچی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدمهدی احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
محمدباقر باقری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی1
سیده آیلین صادقی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
آنیتا گنج دانش
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
علی مهروان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بهشتی2
بنیامین افشاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بهشتی2
زهرا عیسی زاده
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدرضا کاوسی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
ستایش خداوردی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4803
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
کوثر
محدثه بختیاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
متین قدیمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
بهشتی2
یگانه ایزدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
علی رستمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
بهشتی2
زهرا سلیمانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
عرفان عبدالحسینی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
دنیز مستوفی خوشه مهر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرسینا نجفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
محمدمهیار شریفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
بهشتی2
هادی رستمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
بهشتی2
محمدامین فرتاشی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
روزبه
علیرضا احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
بهشتی2
پوریا خدابنده لو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر