تازه كندانگوت

تازه كندانگوت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا عظیمی زیوه
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
شیوا ناطق زیوه
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا ناطق زیوه
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
اسماء محرم زاده
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان