بيله سوار

بيله سوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


ملیکا پور کریم
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
ام البنین
زهرا بیله سواری
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
ام البنین
الهه نیرومند
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
ام البنین
الینا افسری
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
ام البنین
شادی وفایی
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
ام البنین