گرمي

گرمي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهدی عبادی انزابی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی
سهیل غفاری حسی کندی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی حبیبی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی
آیدین صاحبی زنگیر
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
طاها شاکری
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی لطفی دمیرچی درسی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا فتحی تپه
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
نوید ذکی گرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد انورپور
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین شاکری ایلخچی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
ارشیا آراسته گرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا عباسی اصل اوجاق
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی