پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


میلاد بهادری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
شهید بهشتی
سهراب ایمانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی
مریم اقبال
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر دادرس
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه وفاجو
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا بهلولی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
حدیثه مهدوی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هستی عباس زاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
میررضا لطفی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی