نمين

نمين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امید ایرانی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 4466
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
محمد رضا یوسفی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
محدثه مظفری ابی بیگو
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
الزهرا
رها کریمی کیا
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
عفاف
ملیکا خان زاده
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
عفاف
میترا دادخواه
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
الزهرا
یاشار نمازی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سجاد آفتابی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمد حسین ملکی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آریا احمدیان
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
مبینا حضرتقلی زاده
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
سودا خدام
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
الزهرا
سارا حیدری
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
بهاره جعفرزاده
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
ابراهیم محرمی زاده ابی بیگلو
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
رازی
سعید روزگاری نوده
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
فاطمه قانع
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
عفاف