اردبيل

اردبيل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سیده مائده انجمنی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :110
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
رضا ارزن زرین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :101
نمونه دولتي
رازی
مائده دادخواه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :101
نمونه دولتي
عفاف
آیسان غیبتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6313
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :100
نمونه دولتي
عفاف
آیسان نصیر تبریزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :98
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
امیرمحمد محبت دار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :94
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
یلدا عظیمی زینال
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6617
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :89
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
علیرضا قادری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
ثمین عبادی شرف آباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
رضا مدنی گندشمین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
شیوا وکیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
امیررضا مفتاحی نمین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
ساینا کسرایی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
عفاف
آیسان شفیع زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6340
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
آذین رحیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
الزهرا
آریا خدمتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرحسین مجرد هیر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
مهدی بخشی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
صبا گل محمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
صبا تهور انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
مبتکران
مهدی شاهویردی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
هومن حبیبی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمد نیک طبع
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آیلین آقازاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
عفت السادات
صبا صمدی فرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
الزهرا
بهاره یادگاری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
الزهرا
حسن بخشی گرمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6645
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سیدآراز منصوری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
آیلین مهدوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
امین بشاش
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آیناز بیگلری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
الزهرا
پارمیدا مولائی خوشه مهر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
الزهرا
سینا رمضانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سیده آیناز حیدری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
عفاف
ندا شیران خانقاه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
امیرمهدی باقری جدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
نیما تاج بخش
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرحسین قدری انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیررضا دژبرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
عسل شکری چنار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
عفت السادات
سارا نادری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
الزهرا
طه‌ سعادتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
رازی
امید اسداللهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
زهرا عابدزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه صدقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
عفاف
احسان سپهره
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
پارسا صادقیه اهری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
فرزام زال زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
مریم نریمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6387
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
علیرضا وطن دوست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
فاطمه شهبازی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
عفاف
یلدا عاطرمقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
عفاف
آرین محسن زادگان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محدثه ابراهیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
عفاف
نگین محمدزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
عفاف
ابوالفضل قربانی تازه کند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
رازی
پرنیان لطفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
مانی قربانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
نعیمه میزبان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
عفت السادات
میلاد فردی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
مهلا میرزاپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
الزهرا
ایلیا رحمانی طالشمکائیل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرمحمد سیدمتین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6039
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
فائزه جعفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
الزهرا
آیناز احمدزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سنا میرزارحیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
فاطمه هماوندی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
سارا خرامان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
عفاف
آرمان عظیمی مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
حنانه دلدار طالش میکائیل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
الزهرا
پریا اورنگ
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه عظیمی قادیکلائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6465
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سامان سمائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
امیررضا آزادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
محمدجواد نصیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
عسل مونسی قورتلار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
الزهرا
جواد عجمی خیاوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
رازی
مهران همتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
کوثر پیدایش
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سیده سانلی داودزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
میرحمیدرضا موسوی زارنجی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6497
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
مریم امیرنژاد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
عفاف
امیررضا سرائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
رازی
امیرمحمد سرائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
رازی
حسین حقگوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
رازی
هانیه فتحعلیزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
محمدحسین نوراللهی ملاباشی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سحر موسوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
نیما کنعانپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
طاها عزیزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
محمدرضا شاهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
محمدحسین شعبانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
کوروش منعمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آیلین فرضی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
کیمیا میکائیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
عفاف
سارا هدایت نژاد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
عفاف
هانیه سجودی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
عفاف
زینب حسین زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
عفاف
دیبا وطنخواه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
عفاف
کوثر حداد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سینا شیرعلی وند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
ثنا سلطانمحمدزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
نازیلا حبیبی شیخ احمد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
ملیکا حبیبی شیخ احمد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
پریسا جهان بین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
مهدی نوروزوند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
الینا اصلانیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
عفاف
کوثر حاجی محمدی تبریز
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
عفاف
متین معقولیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
رازی
امیرحسام آسیابی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
سارا ساعدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
روژین خلیل پور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
محمدامین عزیزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
عرفان عارفی فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
عرشیا نجفی ارشادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
ستایش میرزائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
مهدیه مهدوی فرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
الزهرا
عرشیا خوش باطن
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رازی
محمدحسین عباس زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرمهدی رسولی فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
علیرضا بازدار قمچی قیه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
فرحان وجدی علی بابالو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
مهدی عبدی داشلجه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
مریم پناهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سیده حنانه فاضل زاده اصل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
زهرا مولائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
مصطفی رضائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمدرضا رحیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرحسین بهرو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
عرفان لطفی فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرعباس بیک محمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
عرشیا عبدالعلی پورعدل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
اسما عبدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عفاف
آیلین تقائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
الهه صابریان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
آیلار برزگر ججین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عفت السادات
کوثر اختری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عفاف
ساناز نریمان زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مبتکران
بابک هوشیار شیران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
فاطمه بیدار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مبتکران
سحر عزیززاده بناء
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
عسل جعفرپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
امیرحسین سالک
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
سهیل سرعتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
علیرضا رستمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
آرین احمدی نیار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
هادی مولائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
محمد گیتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
لیلا پورسیف الهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
ندا نوری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
فرشته سیدمطاعی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سبحان نامدار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
عرفان زمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمدرضا حسین زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سبحان به نژاد تکله
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمدرضا رستمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2