دامغان

دامغان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سید امیر میرکمالی
نهم - دامغان
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی