گرمسار

گرمسار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهلا شکوه فر
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :90
تيزهوشان
فرزانگان
آرش اکبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :90
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
سید دانیال قاضی میرسعید
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
شهيد ثاني
مهران مهرانپور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
مهزاد شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
فرزانگان
سعید شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
شهيد ثاني
جواد محمودی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
شهيد ثاني
دانیال دهقانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
آراس رشمئی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
شهيد ثاني
مهدی معیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
سید محمدطاها مطلبی طبایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
ملینا مشیری پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا قباخلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
شهيد ثاني
پردیس یوردخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه خالقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4196
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
محدثه
نادیا کاظم پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
مرضیه سادات حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
زهره ایوبی نیک
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
محدثه
هستی شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
محدثه
علیرضا انگارنویس
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امید تقوایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4203
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهيد ثاني
سبحان رنجبر
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
فاطمه طیبی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علی مهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد ثاني
مهدی نادری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد ثاني
علیرضا عاشور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد ثاني
عسل اشتری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
محدثه
محمدمصطفی قباخلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهيد ثاني
علی حسین یوردخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4137
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهيد ثاني
سبا اشتری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
محدثه
محمدمهدی قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهيد ثاني
نرگس بیات
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4487
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
عسل مولائی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4032
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
محدثه
ستایش اشرفی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ایمان شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهيد ثاني
سهیل شادفر
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهيد ثاني
سوگند اشرفی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز قبله سوها
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
محدثه
پرنیان سهرابی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مهرشاد ساریخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهيد ثاني
فاطمه علی اسماعیلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 3951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
محدثه
تینا مرشدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
محدثه
امیرجواد بندار
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
حمید مستوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
امیرحسین عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمد جلیلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهيد ثاني
سیدحسین کاظمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
محمدحسین جعفری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
شهيد ثاني
شایان میراخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
شهيد ثاني
سهیل غندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
سینا نیک نژاد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
مریم کنشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 3834
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
محدثه
سینا مروی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
پرهام امیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
سیدعلی لجران پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
کاوه گیلوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
عارف میرآخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
امیرمحمد اسدی قاطولی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4250
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
مبین طاهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمدمهدی رفیعی نیا
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 3998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمدرضا میرآخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
علی قباخلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
عرفان لشکری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امین قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4672
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
محمد کیاخدامی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امیرحسین تشکری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امیرمحمد عزیززاده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
امیرسبحان بندار
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی پسرانه
ایمان جورابلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
نوید نیکونام
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
شهيد ثاني
هانیه توخته
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
محدثه
مهسا پرستار
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
محدثه
ریحانه علی بیگی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 3877
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
محدثه
ملیکا شیردل
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
محدثه
سهیل قادری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
شهيد ثاني