كيار

كيار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حسین نجفی خراجی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
زهرا داوری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مریم صمیمی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
ابوالفضل صمیمی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
ملیکا شریفی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
علیرضا مهرابی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4649
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
علیرضا بابائی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
علیرضا بخشی نزاد
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
نرگس میرزایی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمد رئیسی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
جواد مومنی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
محمدرضا حیدری خراجی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
راضیه میری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4487
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
زهرا حسینی سرتشنیزی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد