كيان

كيان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا فعلی
نهم - كيان
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه