بروجن

بروجن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مائده ممتازی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
دبیرستان فرزانگان بروجن
فاطمه نادری بلداجی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5919
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
علی حسین اکبری میشانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه امام خمینی
سینا غفاری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
مهدیه کیانی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
دبیرستان فرزانگان بروجن
ثمین خاکسار
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
دبیرستان فرزانگان بروجن
صدرالدین فیاضی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6608
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
پارسا حائری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6619
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
حسین طاهری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه امام خمینی
زهرا آذری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
علی ملکیان
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه امام خمینی
سیدسعید موسوی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
نگار خاکساربلداجی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
دبیرستان فرزانگان بروجن
محمدامین بیگی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
زهرا کابلی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
ریحانه کرمی بلداجی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
نرجس علیخانی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
احمدرضا خلیلی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه امام خمینی
مائده راستی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمدحسین حقیقتی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن