سامان

سامان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


شیدا زمانی شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
کوثر زمانی شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
پژوهش
معصومه شیخی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین