فرخ شهر

فرخ شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سیده پریا موسویان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
امیر حسین ترکی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
سیده زهرا حسینی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
علی نظری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
امیر رضا نصیری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
رضا لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
ساغر کاویانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
غزل کاویانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
اسماعیل قریشی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی