فارسان

فارسان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


ستاره مولایی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6340
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
سعید کریمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4150
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محسن صالحی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
امین صالحی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مریم اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
آنیتا اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
علی اسماعیلی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
مهدی صالح
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
بیتا باقری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
سینا شهرانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
زهرا رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
انیس امینی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
مسعود اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مهشاد رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
مهدیس سلیمانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
نسترن رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
امید امینی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
محمد پورمحمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
رضا فدائی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد حسین اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علیرضا حیدری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مازیار احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
عارف سمیعی کرانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
بابک مرادی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان