بجستان

بجستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زینب ربیعیان بجستانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه دولتی الزهرا
امیر پور سلطانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی
حسین معینی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی
سهیل سلطانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6417
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
محمودیه
راضیه رحمتی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه دولتی الزهرا
امیرحسین نوروزی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
محمودیه
مهدیه لطفی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی الزهرا
ابوالفضل رحمتی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی
حمیدرضا اکبری
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی
فاطمه کریمی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی الزهرا
مهدی علیمردانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی