خواف

خواف - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


احمدیاسین قهستانی بجد
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سینا زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مصطفی تشکری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مریم زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
مشكات
آیناز ذاکری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
مشكات
غزاله گلکار
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشكات
سهیل صالح نژاد
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
نادیا یار
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مشكات
فاطمه طاهری قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مشكات
عباس زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امیرحسن جاویدنیا
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4349
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امید اردونی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مرتضی محمددوست چمن آباد
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
آرش کرامت رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
موسی الرضا زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
رضا مختاری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4009
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
حسن زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امین یونسی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مریم روزدار
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مشكات
غزاله زینلی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مشكات
نیلوفر قوچی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مشكات
سامیه احمدی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
مشكات
علی زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4494
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مریم باهیئت
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
مشكات
صدرا محتشمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 3806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مبینا کریم زاده
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
مشكات