گناباد

گناباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حدیث سعیدی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6346
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
فرزانگان
رضا طاهریان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مجید یوسفی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
ساجده اگاه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه یعقوبی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
محمودیه
حنانه داوری نژاد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
محمودیه
محدثه سبزکار
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس محرابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه باقرنیا بیلندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان
سجاد شریفی مند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
امیررضا نظرزاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین علی زاده ریابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
امیررضا قاینی روچی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مهدیه پاکروان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
محمودیه
مهدی اسماعیلی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سجاد عبدالهی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
امیررضا توسلی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
شهيد بهشتي
راضیه رشادتی پور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
محمودیه
ابوالفضل زنگویی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4488
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
محمد حسن عبادی روشناوند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل میر محرابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر تقوی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مسعود رضائی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر جواد ذبیحی خیبری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6611
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نرگس میری شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
محمودیه
پری ناز قوامی یونسی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
محمودیه
ابوالفضل اخلاقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
محسن محمد پور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فریبا لشکری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
محمودیه
سبا جمعه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
محمودیه
زهرا رازقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه علیزاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شقاقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6624
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمدحسین سجادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی طاهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدصالح آخوندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
طاها تقوی مند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی سعیدی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
امین اسماعیل پور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امینه رجب نژاد شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
احسان اصغری نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
الیاس دهقان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مهناز دادپور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
بهاره زارع حسینی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
محمودیه
حمیدرضا کاظمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي