فريمان

فريمان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مرضیه نصیری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :87
تيزهوشان
فرزانگان
سلمان مرادی بعد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
وحید قدیری سردشت
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سجاد پاکدامن نسری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
حضرت قائم
مبینا فیضی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
ابن یمین
محمدرضا ایزدی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
حضرت قائم
مبینا عاشوری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
ابن یمین
میترا باهمت اصل
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
ابن یمین
حسین براتی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
حضرت قائم
امیر حسین غلامی استخر
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
حضرت قائم
امیرحسین راستین
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
حضرت قائم
نگار احترامی فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
ابن یمین
مریم الهی دخت فریمان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
ابن یمین
یونس کاری مقدم فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
حضرت قائم
ابوالفضل نگهبان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
حضرت قائم
زهرا تموک
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4352
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
ابن یمین
فاطمه مقدر
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین پاسبان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ابوالفضل جواهری فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حانیه عباسی رخنه
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4333
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
ابن یمین
پوریا دست افشان جو
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
حضرت قائم
محمدامین غلامی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
هاشمی نژاد 3
معصومه حسن زاده لاله
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
ابن یمین
محمدرضا روشن دل
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت قائم
مهدی قادری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت قائم
محدثه گلی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ابن یمین
الهه گندم کار
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ابن یمین
ساجده خلیق
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه یزدانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ابن یمین
محمدعرفان آبیلی نژاد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت قائم
حدیث دل آرامی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ابن یمین
محمدحسام یوسف نژاد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
هاشمی نژاد 3
عادله علیرضایی مقدم
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
محمد بیل زن سفیدسنگ
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت قائم
حسین صاحبی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4125
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت قائم
کوروش کابلی رحیم بیگی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
حضرت قائم
الهه غلامی گردونک
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
ابن یمین
زهرا قربانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
ابن یمین
نرگس شرفی ثمبا
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
ابن یمین