تايباد

تايباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه صبورمقدم
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
محمدجواد آذرکیش
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهیدبهشتی
عرفان علمی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
معراج
محمدامیر عبدالهی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
معراج
بیتا آشوری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
مصطفی نظام خواه
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6838
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پرهام اعظمی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
معراج
عرفان احسان پور
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
معراج
محمدمهدی فاضلی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
میترا سلیمانی نیا
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
متین علی قرائی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
معراج
حدیث علی بیکی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
معین جهانی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
معین نورمحمدی ابقه ئی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
معراج
شیوا حفیظی جوزقانی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا اکسیر
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیرطاها دستگیرقادری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
حدیث افشین پور
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
مهرناز عزیزماکوئی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
سها عرب یوسف آبادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا علیزائی یوسف آبادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4452
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
لعیا مومن
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا سلیمانی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
ارشیا اسمعیلی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
معراج
حامد فاروقی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
معراج
سارا قربان پور
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
سلما مرادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
پریا حسین پور
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6511
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش نورالدینی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
نگین تیموری شوراب علیا
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
بشرا تیزهوش
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
مهیلا رحیمی قادرآبادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن
هدیه چهاریاری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
فاطمه زارع حسن