كاشمر

كاشمر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


یاسمن صانعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه آمنه
عطیه جمالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه ایمان
محمدرضا قاسمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبینا غفوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه آمنه
فاطمه سادات حسینی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
نمونه آمنه
محمدمهدی جعفری طرقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
شهید بهشتی
نیایش نجومی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سیده زهرا شبانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مهدی سیدحسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
نیما سیفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهید بهشتی
نرگس رسائی جابوز
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4734
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه آمنه
محمدرضا یعقوبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6455
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
محمدحسین یعقوبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهدی جلالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
حدیث اکبری مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
رضا رجب پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
شهید غفوری
علیرضا صدرائی فر
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی
الهه حشمتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
سیده فاطمه سلیمانی ایوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سیده زهرا سلیمانی ایوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه ایمان
بیتا علی آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه حیاتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مهشاد قدیری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
نیما تیموری راد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
شهریار مهدی زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
سجاد مومنی فر
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سیدامیرعلی حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی فیضی عارفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
عرفان صادقی فرگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سحر یوسفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه آمنه
مجتبی کرمانی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهید غفوری
ریحانه بهزادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیدسهیل توحیدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
بهنام محبوبیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ابوالفضل افروز
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
علیرضا نوروزی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سعید شرافتی راد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا بیرجندی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
کوروش میرزائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهید غفوری
علیرضا معصومی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
مریم جلالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
متینه جلالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مصطفی مرتضوی بنده قرائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
غزل بذری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ایمان
امیر قویدل
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
نرجس نیازی ایور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ایمان
امیرعلی شجعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهید غفوری
حمید علی محمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهید غفوری
مهدی مرجانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهدی ترابی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی اکبر محمودی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید غفوری
بهاره گلستانی خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مهناز رمضانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سعیده علیخانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ایمان
امیرحسین احمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سعید عبدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدنوید حیدریان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی روحی مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
ابوالفضل جعفری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهید غفوری
بهاره مظلوم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ایمان
محمد محمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
آرمان بهرامی ترشیزی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
عرفان بهرامی ترشیزی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مصطفی امینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهید غفوری
سیدسعید حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4236
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهید غفوری
علی امینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهید غفوری
سوگند محمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مریم عصمتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه آمنه
امیرحسین پوررمضان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهید غفوری
محمدامین شیرمحمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده فاطمه موسوی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زارع ایوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمجید حسینی هدک
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهید غفوری
گلنار معمار
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مریم ابوطالبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مهلا رفعتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
فضیلت
کوثر توحیدی نیا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه ایمان
امیرحسین نیک پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمد کفاش
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6356
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسین دانشمند
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیرعلی کریمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
شهید غفوری
ریحانه سبزه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
رضوانه سبزه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
ایمان نعیمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیرمحمد کربلائی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی