سبزوار

سبزوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نیما زارعی ثانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
شهید بهشتی
شادی بخشی مقدم
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
فرزانگان
حمید قز ی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا زرقانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
شهید بهشتی
محسن رفیعی ازاد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
شهید بهشتی
حدیثه قنبری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه صالحی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
پگاه طبسی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیده فاطمه زهرا حسینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی ترشیزی برگویی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی
ثمین احمدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
مجتبی روکی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدسامان کرابی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسن رسولی زاده
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
شهید بهشتی