تربت حيدريه

تربت حيدريه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیررضا طبسیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هانیه دلاوری صنوبری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
محمودیه
اشکان عنبریان قناد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
امام حسین
علی تکین
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا رجبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
امام حسین
مریم ایل بیگی قلعه نی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا شیبانی نوقابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین ساقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی سمیعی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد امین محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
امام حسین
ریحانه اکبری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
محمودیه
فرشته سلیمانی نیک
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
فرزانگان
محمد رضا شیبانی نوقابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محدثه رضائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
محمودیه
مهدی قربانی خورشانه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
امام حسین
سیده زینب سرفرازان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
محمودیه
حجت قرائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل عباس زاده بنهنگی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
محمودیه
امیر حسین زارع
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6629
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سید محمد هاشمی زاوه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهلا فروزنده مهر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
محمودیه
مهدی یعقوبی کاریزکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
امام حسین
نیما کوثری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
امام حسین
فاطمه عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6333
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
محمد بهروز
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا گلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
امام حسین
رادمهر حیدری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
امام حسین
دانیال نجفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
امام حسین
علی حسین زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سینا شمسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسین
امیرحسین نورانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی پورقربان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسین
عماد اسدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسین
نگار خورشیدنیا
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
محمودیه
حدیث دلاور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
محمودیه
ایلیا اقراری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدامیرحسین قاسمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی محمدزاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین
زهرا محسن زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
محمودیه
امیرحسین اصل دار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین
صدرا صباغی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
مونا جعفری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
محمدحسین زنجیری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
کیمیا فرهادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
امیرعلی نظری مقدم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6640
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی امانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هلیا شهیدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محیا یعقوبی شادمهری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
یلدا امیر پناه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
محمودیه
عرفان حسن زاده اسماعیل آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
امام حسین
نادیا اصلاح بوری آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
محمودیه
سیدمحمدصالح عقیلی مقدم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا سلطانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام حسین
امیر علی اسماعیلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسین
محمدجواد درویشی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسام شاهنوازی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حدیث شاهنوازی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
بهاره احمدزاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
محمودیه
رقیه جلیلی فر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین یعقوبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
امام حسین
محمدمهدی آذرمهر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه شریفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
فری ناز فیوضی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا آذرمهر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
محمودیه
مائده موذن
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شاکری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
محمودیه
امیر اسماعیل زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
امام حسین
یگانه رحمانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه صادق پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
محمودیه
سپیده سادات طباطبائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
محمودیه
حامد قلی زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
امام حسین
نیما محمدی خالص
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدامیرسجاد مولوی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهرافرین عصاریان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
ثریتا فلاح
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
محمودیه
پارسا استاد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6061
 
نمونه دولتي
امام حسین