نيشابور

نيشابور - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه نصرآبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
محبوبه محبی
مطهره حسین آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان
محمد حیدری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
حسینیان
حسین شوریابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6234
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
شهید بهشتی
مریم عربخانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
محبوبه محبی
مهسا معدنی خوشبخت
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
محیا مجدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
مریم ذاکری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
میلاد باقری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
حسینیان
امیرمحمد مشکانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
حسینیان
مهدیه کیاصدر
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
محبوبه محبی
سیده سنا سیدحسینی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6118
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه کریمی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
محبوبه محبی
سیمین بلوچی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
محبوبه محبی
علیرضا عشقی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهیدبهشتی
تینا فرامرزی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
محبوبه محبی
امین شوریابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مبین حجتی مقدم
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
حسینیان
حامد دهنوی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4531
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
حسینیان
حدیث سوقندی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
محبوبه محبی
یکتا سادات بیدختی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
محبوبه محبی
محمدحسین احکامی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
حسینیان
مجید هراتی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
حسینیان
امیرمهدی جعفریانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
حسینیان
امیرحسین سلیمی نژاد
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
حسینیان
ایمان گاراژیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
حسینیان
محمدامین پنبه ای
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رضا میرزا بیاتی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
حسینیان
فرزانه فتحی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
اسما رحمانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
محبوبه محبی
محمد نجفی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
حسینیان
سعید مقدادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
حسینیان
سحر مظفری نیا
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
محبوبه محبی
مهران محسنی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهیدبهشتی
انیس تشویشی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
محبوبه محبی
پوریا دارابیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرمهدی فقانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حسینیان
محمدرضا سعدآبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدمهدی دهنوی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حسینیان
امیرحسین علی آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدمهدی انصاریان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حسینیان
متین آتشی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حسینیان
یاسر نعمتی سلجوقی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حسینیان
امیرحسین بلوچی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حسینیان
زهرا کرامتی پور
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
محبوبه محبی
علی سخدری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیر دهقان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حسینیان
علی سلطانیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4365
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حسینیان
ستایش حلیمی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
محبوبه محبی
امیرعلی مجدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرمنصور رفیعی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حسینیان
آیدا رحمانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
محبوبه محبی
ریحانه شورگشتی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
محبوبه محبی
مریم شاه آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
محبوبه محبی
نرگس جراثمی مقدم
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
سجاد بوژمهرانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
حسینیان
محمدحسین پیکارپرسان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
حسینیان
فاطمه سادات حسینی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
محبوبه محبی
فاطمه برجی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
محبوبه محبی
مهسا محمدیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
محبوبه محبی
سوگند سعادتی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
محبوبه محبی
فاطمه محروقی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
محبوبه محبی
یاشار دارابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
صبا صفاری مقدم
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
محبوبه محبی
پریسا اولادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
محبوبه محبی
فرناز فرح نیا
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه خسروی بینا باج
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
محبوبه محبی
گلناز کوشکی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
محبوبه محبی
علیرضا انتظاری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهیدبهشتی
شیدا نیری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه دهجوریان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
محبوبه محبی
مهدی عبداله آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرمحمد احمدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمد حسین زاده
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سیدروح الله حسینی قانع
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهیدبهشتی
نیما کیوانلوشهرستانکی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهیدبهشتی