چرام

چرام - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهدی بهره ئی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
مهدیه کرمی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
غزل مرام حق
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
مائده
آرمان باوند
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
شهیدثانی
رقیه ابتکارنیا
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
نرگس براتی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سید علی درودفر
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهیدثانی
مریم پاداش
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سیاوش محمدی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهیدثانی
حنانه حیدرپور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
استعدادهای درخشان