دهدشت

دهدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


علی رضا بازی بناری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
علی ثنایی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
میثم باقری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
مهسا خاجوی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
شیما افراشته
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
شبنم ماداش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
مائده
ساغر تقوی آتشگاه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
مائده
حسین اپرا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
شهیدثانی
کوروش پاک نیا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
محمدمهدی بالوایه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
شهیدثانی
یلدا شهابی فرد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6715
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
نیکی باقری فرد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
مائده
سینا صیادی نیک
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
شهیدثانی
نگین نیک اقبال
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سعید صفری پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6039
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
شهیدثانی
اشکان پرفروغ
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
شهیدثانی
محمد برمال
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
فرشید چمانی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4537
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
شهیدثانی
مهربد عزیزی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
شهیدثانی
آرمین شجاعی زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
امیرحسین آموزگاران
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
شادمهر جان فزا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سیتا منصورزاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مائده
امیرحسین داوودنژاد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
آرین چالش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهیدثانی
سیدامیررضا پرهیزگاری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهیدثانی
سجاده مرزبان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مائده
محمد جلیلی اصل
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سینا دوروزین
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهیدثانی
زهرا برومند
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
علی جهان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهیدثانی
سامان علوی اصل
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهیدثانی
فاضل بهروز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
امیرحسین پرماه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهیدثانی
حسین روئینیان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهیدثانی
شایان مهرجو
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهیدثانی