ياسوج

ياسوج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محسن بزرگ زاده
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :123
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا قائدی نسب
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :115
تيزهوشان
فرزانگان
محمد صالحی سروک
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :104
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا مرادی آزاد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امین الله آراوند
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر خادم
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6313
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ندا باشتی مفرد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
رضا دارا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده مهلا معتمدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه پیروز
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6490
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
پارمیس محمد حسینی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
علی خواجه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا ریاضی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر احمد مسعودی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سروش خلیلی پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه دشتیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
امیدرضا ارزش خواه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سامان روایی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یاسین بهشتی روی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
الهه احمدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
محمد شکروی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ساناز رزمیار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
کسری آروین
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نسترن نامجو
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آریا رضایی جهان آباد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مریم امیرپور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
علی رودشتیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي