الوند

الوند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدرضا عیسی پور خسادان
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :90
نمونه دولتي
اقمشه
نگین نصرتی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حیدری آینه ده
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
نسترن اکبری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
ویدا سائنی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
مهسا اسدی غنچه
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
مهرزاد نصری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
علامه جعفری
آلما ارشادی پور
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
ریحانه نصیری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
پروین اعتصامی