محمديه

محمديه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حسن مهدویان
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اقمشه
سبحان محمودی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بابائی