تاكستان

تاكستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدرضا فصیحی رامندی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
فارابی
آراد طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید بابائی
عرشیا آذریان
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
فارابی
امیر محمد طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بابائی
نیکزاد رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بابائی
سینا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
فارابی
نفیسه رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
ترانه طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
امیر محمد شقاقی مروتی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فارابی
سپیده رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
نیایش فتحی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
امیر حسین طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فارابی
عرفان رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فارابی
شیدا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
فاطمه شکوهی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
مهنا طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
ترنم رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
باران رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
بهار رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
سیدامیرمهدی باقری
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فارابی
شادی رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
پارمیس طاهری
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
تینا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
معصومه فرجی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
مهدیه رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
حسنا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا (س)
علی رحیمی منش
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
فارابی
رزا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان