قزوين

قزوين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیرحسین امینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
شهید بابائی
حسین مافی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
شهید بابائی
سیده فائزه جوادی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
علی دوست محمدی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بابائی
زهرا سمساریانها
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
سروش پورسلیمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6151
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بابائی
سپهر پورسلیمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بابائی
محمدرضا مشعوف
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
علامه جعفری
الینا جمشیدبیگی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
صديقه كبري
تارا ترابیان رحمانی فرد
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
پگاه
سورنا عالیشاه
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بابائی
متینا شایسته نیا
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
پگاه
سارینا صانعی پور
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین مساکینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
پگاه
مهدی یار زندی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بابائی
محمذعرفان اله یاری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
علامه جعفری
احمدرضا گیلک
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بابائی
آیدا پیرایش
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4411
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
پگاه
شمیم غلامپور اقدمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمعراج حسامی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
علامه جعفری
زهرا حسینخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
صديقه كبري
ثمین باباگیلک
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
صديقه كبري
سارا فارسی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
حانیه اصانلو
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
صديقه كبري
ستایش السادات موسوی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
عطیه چگینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پرهام ابراهیمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بابائی
ملیکا قاسمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
پگاه
ساجده نجفی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه میرزاحسینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
پگاه
مریم خانلری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
آناهیتا سرخوش افشار
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه واحدی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
صديقه كبري
ارشک مصلحی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بابائی