اشکذر

اشکذر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


علیرضا رحیمی
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
مجتبی گل محمدی
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
فرزانه دهقانی اشکذری
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
نگار رفبعی
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
محدثه دهقانی اشکذری
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)