اردكان

اردكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سارا رجبی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
گل محمدی
عرفان اشرفیان شریف زاده اردکا
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
فاطمه رشیدی احمدآبادی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
گل محمدی
فاطمه جعفریان
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گل محمدی
مهدیه سرسنگی علی آباد
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گل محمدی
فاطمه برخورداری احمدآباد
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
گل محمدی
نفیسه السادات امام حسنی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شاکر
محمدامیر برقی اردکانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر