مهريز

مهريز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مونا زارع
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان
عاطفه ایزدی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
محمدباقر زارعی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهید صدوقی
نادیا سبحان زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
ابوالفضل زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
مصطفی دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
ایمان دهقانیزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
سید محمد امین حسینی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید صدوقی
الهام ایازی نژاد
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه زارع زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
محمد طه ابوئی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
محمد علی کیان مهر
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
رضا ابوئی مهریزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا