طبس

طبس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


رضوانه حجی زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :76
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمد مهدی سالاری کامرود اصفهک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیرحسین بیکی دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
نازنین بورنگ
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محبوبه سادات رضوی امینی فهالنج
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
امیر محمد اسلامی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد مالک زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ابوالفضل جواهری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
معصومه کاظمی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمد جواد سرحدی محمد اباد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
علی اکبر زاده اصفهک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیر محمد گنجی نیا دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
صبا صمصامی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمد جواد غلامی جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
راضیه مطهری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
الیاس عباسیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زهرا مظفریان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمدامین سیفی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
عارفه زیوری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
امین برهانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سعید اولیایی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
آرام گازرانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ندا رزم آزما
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مهلا نظری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
سعید کاظمی دشتغران
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
نجمه محمدزاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
عارفه کدخدائی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
امیررضا قادری دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
شقایق صادقیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
نسترن مرادیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
سارا نعمتیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
دانیال جعفری نژاد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه حق گوی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
حمیدرضا امیری اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمدرضا زرگرباشی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ابوالفضل کفاشی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ابوالفضل حیدری جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مصطفی ابراهیمی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سبحان یونسی مقدم
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیر خسروی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سیدعلی قمری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتي رسول اكرم (ص)