ميبد

ميبد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدحسین خامسی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
سعید دهقانی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4551
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
مریم زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
شاکر
فاطمه محمدی احمدآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شاکر
فاطمه مشایخ میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شاکر
محمدعلی آقائی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
سارا افخمی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شاکر
ابوالفضل زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه صالح
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شاکر
علی کارگر شورکی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
حمیدرضا خواجه محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
امیرمحمد امامی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
محمدعلی کارگر شورکی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
فرناز جلال زاده فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شاکر
امیرمحمد نیلی اردکانی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
فاطمه خرسند
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
گل محمدی
محمدصالح کارگر شورکی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
شهرزاد تقی زاده فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شاکر
عارفه اسلامی پور
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
گل محمدی
جمال خود
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سینا زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر