لالجين

لالجين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حدیثه زرندی
نهم - لالجين
میانگین تراز کانونی: 4093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
حجاب