بهار

بهار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


شیوا زارعی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
حجاب
صبا وحدتی کمال
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
حجاب
محدثه شاهوندی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه عباسی نصرت
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
فاطمه قنبری سجا
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
پروین
سیده فاطمه سادات
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
آمنه
مهدیه عباسی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان1
علی شهبازی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی1
هانیه اسدی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
امیر علی قنبری
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
امام موسی کاظم (ع)
حسین جهاندیده
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام موسی کاظم (ع)