اسدآباد

اسدآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


آرمیتا صابری
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان1
امیر رضا پاشائی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
علامه حلی1
زهرا نجفی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان1
سمیه باقری
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
سینا عافیتی طلوع
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
علامه حلی 2