ملاير

ملاير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


علیرضا اکبرطجری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :101
نمونه دولتي
سیفیه
عباس اسدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :92
نمونه دولتي
سیفیه
کیان امینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :91
نمونه دولتي
سیفیه
روبینا باقری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
محمد ملایری
محمدمهدی حسین خانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
علامه حلی
مبینا عبداللهی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
عشقی فرد
فاطمه زنگنه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
عشقی فرد
مارال کمالی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :77
تيزهوشان
عشقی فرد
محمد غلامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
سیفیه
احسان عبدلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
سیفیه
محمد صالح محمودی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
علامه حلی
نازنین روزبهانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
محمد ملایری
فاطمه عبدلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعباس کولیوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
علامه حلی
محمدامین فهیم زاده
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4573
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
سیفیه
امیر محمد پیریایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
علامه حلی
ریحانه داوری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4780
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
محمد ملایری
حانیه زهره وند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
عشقی فرد
سارا زینعلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
محمد ملایری
پردیس میرزایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
عشقی فرد
راضیه نیک جو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان
سینا زینعلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
علامه حلی
مهدی کریمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
سیفیه
آرمان جعفر زاده
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
سیفیه
امیرمحمد بلوردی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
علامه حلی
محمد رضا خاک زاد
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
سیفیه
سهیل سیاووشی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
علامه حلی
آناهیتا صالحی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان
ویدا سلطان محمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
عشقی فرد
فاطمه الماسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
عشقی فرد
علی زنگنه بیغش
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
سیفیه
پارمین ربیعی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
عشقی فرد
محمد صالح سیاوشی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
سیفیه
آرش زنگنه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
سیفیه
سارا روستائی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
عشقی فرد
علی زندی حرم آبادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
سیفیه
یگانه ملایری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
محمد ملایری
امیر عباس حمیدی ملایری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
سیفیه
معصومه کریمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
عشقی فرد
امیرمهدی زمانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
علامه حلی
پارمیدا کیانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
عشقی فرد
زهرا سایوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
عشقی فرد
زهره لطفعلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
احسان غفاری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
سیفیه
علی فعلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4640
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
سیفیه
هیلا قبادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
عشقی فرد
مهزیار حسینی تبار
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
سیفیه
علی معارف وند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی
امیر صالح زند حقیقی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
سیفیه
مریم صفی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
عشقی فرد
حسین برخورداری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
سیفیه
فاطمه جلالی فیروزکوهی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
عشقی فرد
زینب عبدلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
محمد ملایری
هستی فلاح
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا سیاوشی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
سیفیه
ابوالفضل ملکی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
سیفیه
حسام معصومی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
سیفیه
مهشاد شیرزادی عباسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
عشقی فرد
محمدامین حاتمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
یگانه نوروزی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن بیات ورچقی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
عشقی فرد
آیدا بتوئی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
عشقی فرد
مهسان عابدپور
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
عشقی فرد
ریحانه زمانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
عشقی فرد
زهرا خدادادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
محمد ملایری
محمد مهدی طالبی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
سیفیه
مهدی بداغی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
شایان قنبری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
سیفیه
حسن غیاثوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
سیفیه
محمد محمدرضی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
سیفیه
سید سروش شوبیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
سیفیه
بهراد ترکزبان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
زهرا زمانی فر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
عشقی فرد
مهشید قهری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
محمد ملایری
حسین خدادادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سیفیه
سید علی شوبیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سیفیه
محسن رستمی طائمه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سیفیه
امیرحسین جمشیدی می آبادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سیفیه
محمدسبحان تاجوک
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سیفیه
علیرضا ترکمن
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سیفیه
محمد مهدی مرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سیفیه
نجمه بیات
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
عشقی فرد
محسن باقری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
محمدصالح قیصری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه سوری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
عشقی فرد
زهرا ترکاشوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
محمد ملایری
حسنا حیدری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
محمد ملایری
فاطمه حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
محمد ملایری
آناهیتا احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
محمد ملایری
مبینا شعبانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
محمد ملایری
محمدرضا جلیل پور
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
سیفیه
محمدحسین مرادی تبار
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
سیفیه
محمدحسین نوروزی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
سیفیه
هستی عرفانی فرد
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سیاوشی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
عشقی فرد
مریم کمالی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
محمد ملایری
فاطمه تکلو بیغش
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
محمد ملایری
شایان الماسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سیفیه
سید حسین موسوی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سیفیه
طاها رحیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سیفیه
زهیر سیفی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سیفیه
امیرمحمد روستایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سیفیه
سیدمحمد مهدی حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سیفیه
علی تباعی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سیفیه
آیدا میرزائی آورزمانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
عشقی فرد
فاطمه بهرامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
عشقی فرد
محدثه علیمحمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
عشقی فرد
مهدیه بشیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا مطلبی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
عشقی فرد
سپیده فرزین فر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
عشقی فرد
ابوالفضل کهنی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
سیفیه
علی بهرامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 3803
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
سیفیه
ساینا آقائی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
عشقی فرد
سیدمحمدرضا کرمانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
مهدیه میرزائی ازندریانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
عشقی فرد
زهرا ترکزبان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
عشقی فرد
امیرحسین کولیوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
سیفیه
علی بختیاری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
سیفیه
عسل شهابی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
عشقی فرد
زهرا هاشمی علی آبادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
عشقی فرد
ساحل فلاحی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
محمد ملایری
نرگس عبدالملکی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
عشقی فرد
غزل بختیاری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
عشقی فرد
مهدی تکلو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
سیفیه
زهرا احسان نیا
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
محمد ملایری
پارسا زرگران
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4107
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
سیفیه
دانیال عطشان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
سیفیه
زهرا مصطفائی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
عشقی فرد
مهدی آقابیگی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
سیفیه
محمد مهدی باشی زر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
سیفیه
کیانوش بابایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلی
علیرضا رئوفی نیا
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
سیفیه
محمدصالح قاسمی ازناو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
سیفیه