مامونيه / زرنديه

مامونيه / زرنديه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حنانه دهقانی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :97
تيزهوشان
فرزانگان
مریم شمس زرندی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
نرگس مبصری
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
زهرا افرادی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4350
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
زهرا سادات اطهاری
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4622
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
مهدیسا مبصری
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
زهرا گودرزی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
سیده سپیده موسوی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
نرگس سلمانیان
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)