شهرك مهاجران

شهرك مهاجران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدجواد کریمی
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
مهشاد ارمندئی
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی سمیه