ساوه

ساوه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حمیدرضا امیدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :112
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
نازنین سرخیل
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :108
تيزهوشان
فرزانگان
حسین مداح
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :99
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
مریم صفویه
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
تيزهوشان
فرزانگان
بنیامین صفری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
تيزهوشان
علامه حلی .
آرش دنیوی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
علامه حلی .
مبینا توسلی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل میرگلوبیات
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
علامه حلی .
هانیه قاسمی مدانی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان
حسین بازدید
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
علامه حلی .
شایان شاملو
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
علامه حلی .
امیرحسین عرفان فر
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
علامه حلی .
امیرحسین خاکباز
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
علامه حلی .
علی امیدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
علامه حلی .
علیرضا اسدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
علامه حلی .
علی فلکی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
علامه حلی .
پوریا لطیف
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
فاطمه اکرامی دورباش
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان
محمود رحیمی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
علامه حلی .
وهاب حبیبی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
علی ابن ابیطالب
فاطمه زیادی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
آوا
زهرا زیادی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
آوا
ثمین بیاتی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا مومنی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلی .
کوثر السادات میری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
آوا
مهدیه صریحی احد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اسلامی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
نیما اکبرزاده
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
علامه حلی .
پوریا اسماعیلی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی .
محمدصالح رهنما
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی .
غزاله توکلی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
هستی خانکی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا احدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین نوری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
امیرمحمد فدایی ملت
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
پوریا محمدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی .
حسن اسکندری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی .
سیده آفرینش هاشمی نژاد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
بنیامین کریمی نوری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
علی ابن ابیطالب
شایان الهویرنلو
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی .
محدثه شیرینی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی مجدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
مهدی آقانظری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی .
محمدرضا اذانی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی .
محمد مجیدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
علی ابن ابیطالب
محمد حسین اصغری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
علامه حلی .
زهرا عمیدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
نیوشا پورشفقی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
آوا
پرهام صدیقی پاشاکی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
علامه حلی .